Regulamin Przystani

Rafa – Jeziorsko

 1. Obszar przystani jachtowej obejmuje:
  • pomosty pływające
  • zatokę i nabrzeże zatoki
  • plaże
  • slip - miejsce do wodowania sprzętu pływającego
  • pomieszczenie bosmanatu
  • hangary
 2. Prawo do przebywania w miejscach cumowania jednostek pływających mają:
  • właściciele i armatorzy jachtów oraz innych jednostek pływających
  • uczestnicy regat oraz ich organizatorzy
  • osoby korzystające z usług wypożyczalni sprzętu pływającego
  • inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych
 3. Na terenie przystani jachtowej obowiązuje etykieta żeglarska i motorowodna.
 4. Załogi zobligowane są do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
 5. Zezwolenia na wejście i wyjście jednostki z portu udziela Bosman lub osoba wyznaczona przez Kierownika Ośrodka.
 6. Właściciele jednostek pływających jak również wszystkie osoby korzystające z przystani obowiązane są do respektowania decyzji wydawanych przez Bosmana.
 7. Nie zezwala się na cumowanie jednostek, które poprzez swoje gabaryty oraz właściwości manewrowe mogą stanowić zagrożenie dla urządzeń portowych lub innych jednostek cumujących.
 8. Załogi jachtów zobligowane są do cumowania w miejscach wyznaczonych przez obsługę przystani.
 9. Za powstałe uszkodzenia w wyposażeniu przystani lub zanieczyszczenie środowiska naturalnego odpowiada załoga jachtu.
 10. Wszelkie formalności związane z cumowaniem, slipowaniem, postojem jednostki oraz inne opłaty w zakresie usług przystani należy uregulować z góry w Recepcji Ośrodka.
 11. Wysokość opłat reguluje cennik zatwierdzony przez „RAFA – JEZIORSKO”, dostępny w Recepcji lub w pomieszczeniu bosmanatu.
 12. Osoby nocujące na jachtach obowiązane są zgłosić ten fakt w Recepcji oraz dokonać związanych z tym opłat.
 13. Brak dokonania z góry stosownych opłat za świadczenia w zakresie usług przytani skutkować będzie opłatami podwójnej wysokości.
 14. Na terenie przystani zabrania się:
  • korzystania z urządzeń i wyposażenia przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem
  • skakania do wody z pomostów oraz ze sprzętu pływającego
  • zaśmiecania terenu przystani
  • spożywania alkoholu
  • przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających
  • kąpieli na terenie zatoki przystani jachtowej
  • łowienia ryb w zatoce przystani jachtowej
  • wykonywania manewrów jednostką pływającą bez zgody obsługi przystani
  • wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych
  • wytwarzania fali
  • wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach znajdujących się na terenie portu, bez zgody Bosmana
  • wykonywania prac pokładowych mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych jednostek
  • wykorzystywania przystani jako miejsca do prowadzenia działalności handlowej i usługowej
 15. Plaże na terenie przystani są niestrzeżone.
 16. Ze względu na otwarty dostęp od strony wody właściciele jednostek pływających obowiązani są zabezpieczyć i ubezpieczyć mienie we własnym zakresie.
 17. Ośrodek oraz obsługa przystani nie ponosi odpowiedzialności za jachty oraz inne jednostki pływające, ich wyposażenie i wszelkie mienie załogi.
 18. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Bosman lub Kierownik Ośrodka.
 19. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.