Regulamin

Rafa – Jeziorsko

 1. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są stosować się do niniejszego Regulaminu oraz respektować wytyczne i postanowienia pracowników. Obowiązane są również do zachowania zgodnie z Instrukcją Przeciwpożarową i Instrukcją postępowania na wypadek pożaru.
 2. Doba pobytowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 7:00
 4. Po zajęciu domku / pokoju Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przekazane mu mienie.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące zauważonych braków w wyposażeniu oraz innych usterek, należy przekazać pracownikowi Recepcji niezwłocznie po zajęciu domku /pokoju/.
 6. Rafa - Jeziorsko nie ponosi odpowiedzialności za mienie i rzeczy pozostawione bez opieki.
 7. Po godz. 21.00 na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby meldowane w Recepcji.
 8. Dzieci do lat 16 muszą przebywać na terenie obiektu pod opieką rodziców lub wychowawców.
 9. Parking i wszystkie miejsca postojowe na terenie obiektu są płatne - niestrzeżone.
 10. Opłat za świadczenia należy dokonać z góry. Brak uiszczenia wymaganych opłat przez Gości lub osoby przebywające na terenie obiektu w zakresie różnorodnych świadczeń objęte będą opłatą podwójnej wysokości.
 11. W dniu wyjazdu Gość obowiązany jest osobiście zdać klucze w Recepcji najpóźniej do godziny 11.00
 12. W przypadku braku terminowego zdania kluczy w dniu zakończenia pobytu, Gość zostanie obciążony opłatą równowartości jednej doby pobytowej. Nałożona opłata nie jest równoznaczna z przedłużeniem pobytu. W takim przypadku pracownicy obsługi mają prawo zabezpieczyć mienie Gościa, który zaistniałą sytuacją ich do tego upoważnia i nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
 13. W przypadku decyzji Gości o rezygnacji bądź skróceniu pobytu Rafa – Jeziorsko nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane a opłacone wcześniej świadczenia.
 14. Goście posiadający psy zobowiązani są do opłacenia ich pobytu w dniu zameldowania, stałego ich nadzoru i sprzątania pozostawionych nieczystości. Zwierzęta nie mogą biegać swobodnie po terenie i powinny przebywać w kagańcu.
 15. Osoby trzymające sprzęt w części portowej wyrażają zgodę i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Przystani.
 16. Osoby przebywające na terenie przystani jachtowej Rafa – Jeziorsko obowiązane są stosować się do Regulaminu tejże Przystani oraz respektować wytyczne i polecenia pracowników.
 17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych. Zabrania się przebywania na terenie osobom będącym w stanie upojenia alkoholowego oraz będących pod wpływem innych środków odurzających.
 18. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
 19. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie szkód w mieniu obiektu.
 20. Osobom znajdującym się na terenie obiektu zabrania się niestosownego i nieobyczajnego zachowania, które w jakikolwiek sposób zakłóca wypoczynek innym osobom lub narusza normy współżycia społecznego.
 21. Osobom znajdującym się na terenie obiektu Rafa – Jeziorsko zabrania się:
  • użytkowania wszelkich urządzeń gazowych i elektrycznych w obiektach mieszkalnych (farelki, piecyki, kuchenki, itp.) z wyłączeniem urządzeń dopuszczonych przez Rafa - Jeziorsko
  • używania otwartego ognia (grill, świece, itp.) w obiektach mieszkalnych wraz z tarasami
  • rozpalania ognisk i grilli bez zgody Kierownika lub pracownika Recepcji
  • skakania do wody z pomostów oraz ze sprzętu pływającego
 22. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu Rafa – Jeziorsko może odmówić świadczenia dalszych usług. W takim przypadku, na wniosek Kierownika lub osoby upoważnionej Goście zobowiązują się opuścić obiekt w trybie natychmiastowym. Jest to równoznaczne z zerwaniem umowy zawartej pomiędzy stronami i wiąże się z rezygnacją z dalszego pobytu.